Rodo

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np. plikach cookies). Kliknięcie przycisku „Zgadzam się” oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.
Zgadzam się

 • Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych osobowych

Michał Symonides, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Symonides SYMED, ul. Modrzewiowa 38/1, 40-171 Katowice, NIP: 6292328821, e-mail: kontakt@symed.eu, tel. +48 500 025 589.

 • Informacje podstawowe

1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
2. Dane użytkowe- informacje o typie i wersji przeglądarki, adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersja wtyczek, system operacyjny Użytkownika, a także dalsze dane na temat zastosowanego urządzenia końcowego, informacje w jaki sposób korzystają Państwo ze strony Administratora, preferencje, nazwa użytkownika, hasło, czas dostępu, strony internetowe z których Użytkownik trafia na Stronę, Strony internetowe, na które Użytkownik przechodzi ze strony głównej, rozdzielczość ekranu, głębia koloru, dostawca usług internetowych.
3. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Dane Użytkowników mogą zostać użyte w celu profilowania, dzięki czemu Administrator może dostosować usługi oraz treści odpowiednio do preferencji Użytkowników.

 • Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzanie przez Administratora odpowiednio w celu realizacji:

 • badania psychetechnicznego, zakończonego wydaniem orzenia lub wyniku konsultacji,
 • porady psychologicznej,
 • szkolenia z zakresu psychologii lub pierwszej pomocy.

Dane zebrane podczas realizacji ww. usług mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, np. obowiązek podatkowy i rachunkowy.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu reaizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora np. w celu prowadzenia marketingu własnego Administratora, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenia wzajemnych roszczeń.

Na stronie internetowej Administrora mogą być również zbierane dane użytkowe, o których mowa w polityce cookies (poniżej).

Za państwa zgodą dane mogą być przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Administratora, tj.https://www.symed.eu/. lub w celu odpowiedzi za pomocą chat tawk to.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dane przetwarzane są odpowiednia na podstawie:

I. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

II. Artykuł 1 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

III. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

IV. Artykuł 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

V. Artykuł 9 Rozporządzenia
1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
2.  Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;
h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;
3.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane do celów, o których mowa w ust. 2 lit. h), jeżeli są przetwarzane przez – lub na odpowiedzialność – pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inną osobę również podlegającą obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe.

 • Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane w celu wykonania umowy, w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym bądź dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, biura księgowe, podmiotom zajmującym się pozycjonowaniem.
Twoje dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Odbiorcami danych osobowych są przeważnie podmioty, które mają siedzibę w kraju należącym do EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub w Szwajcarii. Część podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, w tym Google, Tawk.to Inc. mają siedzibę poza tym obszarem. Dane użytkowników mogą zatem zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator sprawdza, czy podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony, w szczególności czy stosują standardowe klauzule ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub czy należą do programu Privaty Shield ustanowionego na podstawie decyzji wykonawczej z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora o przekazanie kopii zabezpieczeń, tj. klauzuli umownej.

 • Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano w pkt 3, tj:
a) w zakresie realizacji usługi – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe – 5 lat,
b) w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków, np. dokumentacja badania psychologicznego jest przechowywana w pracowni psychologicznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
c) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
d) w zakresie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody.

 • Informacja o prawach osoby, której dane dotyczą
 • Jest Pan/Pani uprawniony do:
 • żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub organiczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi),
 • wycofania zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  zgodnie z treścią Rozporządzenia.

Uprawnienia o których mowa powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem. Dane kontaktowe wskazano w pkt 1.

 • Prawo wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) , ma Pan/Pani prawo wnieść w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.
Administratorowi wówczas nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Jeżeli wniesie Pan/Pani skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych tych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 • Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

 • Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w zakresie przeprowadzenia badań psychotechnicznych, porad psychologicznych, przeprowadzenia szkolenia jest dobrowolne, jednkaże bez ich podania realizacja usługi nie będzie możliwa.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu, chat tawk to jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dobrowolne.

Podanie danych użytkowych jest dobrowolne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce cookies.

 • Źródło pochodzenia Pana/Pani danych osobowych. Skąd pozyskujemy Pana/Pani dane osobowe.

Dane osobowe przede wszystkim są gromadzone bezpośrednio od klientów. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od Pana/Pani, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, dane pracowników/ współpracowników kontrahenta.
Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób Pana/Panią reprezentujących, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

12. Polityka cookies i innych technologii
Administrator informuję, że na stronie internetowej Administratora mogą być stosowane pliki cookies bądź inne technologie mające na celu poprawę jakości oraz zawartości strony. Dzięki plikom cookie Administrator pozyskuje informację w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, dzięki czemu może optymalizować swoją ofertę.
A. Pliki cookie Administratora

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora, w Państwa urządzeniu instalowane są krótkie dane informatyczne (tzw. „pliki cookies”).
II. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane przechowywane w plikach cookie nie będą powiązane z danymi osobowymi Użytkownika (nazwa, adres itd.).
III. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
IV. W ramach strony internetowej Administratora wykorzystywane są:

 • dwa rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na ich czas życia:
 • Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie, składanie zamówień. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe
 • Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • cztery rodzaje plików cookies rozróżniane ze względu na cel jakiemu służą:
 • funkcjonalne które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,
 • statystyczne dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,
 • reklamowe umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,
 • społecznościowe które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.
  V. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies, w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  VI. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
  VII. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  VIII. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:
 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
 • Firefox>http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;
 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

B. Oprogramowania analityczne i marketingowe

Administrator na stronie internetowej może korzystać z oprogramowania służącego do oceny niektórych danych pod względem statystycznym i marketingowym. Do tych celów używane są narzędzia analityczne:

Google Analytics (cookies)

I. Administrator informuje, że podczas korzystania ze strony internetowej Administratora, w Państwa urządzeniu mogą być instalowane pliki tekstowe Google Analytics, mające na celu przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu. Dane pozyskane w wyniku umieszczenia na urządzeniach plików cookies są gromadzone na serwerach Google (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), który korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczeń innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi przez Użytkowników umożliwiających ustalenie ich tożsamości i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
II. Administrator aktywował anonimizacji IP, co oznacza, że adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA I tam skrócony.
III. Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
IV. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
V. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin strony skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki cookies bez ryzyka, a szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
VI. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

VII. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google plików cookies, w tym adresu IP poprzez pobranie dodatku do przeglądarki dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
VIII. Więcej informacji na temat działania Google Analytics mogą Państwo znaleźć pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl”>https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

B. Techniki retargetowania lub remarketingu

Administrator na stronie internetowej może korzystać z technologii remarketingu. Technologia ta oparta jest o proces śledzenia w dziedzinie marketingu online. Użytkownicy korzystający ze strony internetowej są oznaczani, a następnie przypisywani do innych stron internetowych z docelową reklamą. Administrator stosuję tą technologię w celu uatrakcyjnienia oferty, informowania o aktualnych ofertach, które Użytkownik już widział na stronie internetowej w ten sposób przywołując je z powrotem do pamięci Użytkownika.
Administrator na swojej stronie wykorzystuje: Google AdWords Remarketing,

Google AdWords Remarketing

W przeglądarce Google przechowuje mały plik cookie, z sekwencją numerów. Służy on zapamiętaniu użytkownika, który już odwiedzał stronę internetową Administratora. Plik taki zbiera dalsze anonimowe dane, które dotyczą korzystania ze strony internetowej Administratora. Plik jest przechowywane, ale służy do identyfikacji przeglądarki, a nie do identyfikacji osoby. Za pośrednictwem tej usługi nie są gromadzone, ani przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat usług remarketingowych Google, w tym szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych za pośrednictwem tych usług i politykę prywatności można znaleźć na stronie <a href”http://www.google.com/policies/technologies/ads/”>http://www.google.com/policies/technologies/ads/</a>.

Korzystając ze strony internetowej Administratora, Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies Google, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies Google poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies Google w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może trwale wyłączyć używanie plików cookie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, która jest dostępna pod linkiem https://www.google.com/settings/ads/plugin lub używając odpowiedniego linku
https://adssettings.google.com/anonymous?sig=ACi0TCiFXeI08HRX96CJGtbQK_dBfgsXNoT1aWYrnjqb1wWy1EyQEclOjfRShcXoEwTHbLbWC19Frmyhgv1Vk6ePLKo-W70obEdERbjuL7GoBUqFIp-M6Fc&hl=pl

Ustawienia reklam Google pozwalają kontrolować, które reklamy są wyświetlane Użytkownikowi, w tym możliwa jest rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach.

C. CHAT TAWK.to

Jest to aplikacja umożliwiająca bezpośredni kontakt z Administratorem, poprzez przesłanie wiadomości. Dane osobowe podane w aplikacji są powierzone do przetwarzania przez tawk.to Inc., a US corporation with registered offices at 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119.
Szczegółowe informacje na temat usługi chat Tawk.to w tym szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej: https://www.tawk.to/legal/.

13. Zmiana Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie Administrator powiadomi użytkowników strony internetowej odpowiednim komunikatem, wyświetlonym przy pierwszym wejściu na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.